เสวนา Leveraging Competency in Practice – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เสวนา Leveraging Competency in Practice

เสวนา Leveraging Competency in Practice

เสวนา Leveraging Competency in Practice วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง
1. ดร. ปรียกร มิมะพันธุ์ สถาบัน เดล คาร์เนกี ประเทศไทย
2. คุณ สุกฤตา ปรีชาว่อง Skill Shape Company Limited
3. ดร. ขวัญฤทัย รอบุญ Skill Shape Company Limited
และ 4.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยเทนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: การบรรยาย

MENU