ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในบริบทโลกใหม่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในบริบทโลกใหม่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในบริบทโลกใหม่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

Categories: การบรรยาย

MENU