การพัฒนาที่ยั่งยืนของ มจธ. (KMUTT Sustainability) – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ มจธ. (KMUTT Sustainability)

วันที่บรรยาย: 1 ธ.ค. 2564 วิทยากร: รศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ มจธ. (KMUTT Sustainability)

Categories: การบรรยาย

MENU