การบริหารความเปลี่ยนแปลง และบทบาทความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร มจธ. – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การบริหารความเปลี่ยนแปลง และบทบาทความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร มจธ.

วันที่บรรยาย: 24 พ.ย. 2564 วิทยากร: ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

การบริหารความเปลี่ยนแปลง และบทบาทความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร มจธ.

Categories: การบรรยาย

MENU